Политика за поверителност

Ние от Хидрогео Системи ЕООД полагаме усилия да поддържаме високо ниво на сигурност, като обработваме личните Ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR), всички законови изисквания съгласно българското законодателство и съгласно настоящата „Политика за поверителност“.

Отговорна пред Вас страна за обработката и защитата на Вашите лични данни е Хидрогео Системи ЕООД със седалище в гр. София Индустриална зона Яна, 1805 София и телефон: +359 88 262 5883.

Отговорното лице по защита на личните данни е управителя на дружеството, който ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни.

За всякакви въпроси свързани с личните данни можете да се свържете с управителя на посочените по-горе данни.

Обработването на Вашите лични данни е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил или реализирането на поръчка като гост. С приемането на бисквитките, сърфирането в нашия сайт, създаването на поръчка, Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни.

Какви данни обработваме
Изисквана лична информация за потребителите, с цел осъществяване на доставка на поръчаните стоки:
– Имена;
– Точен адрес за доставка;
– Телефон за контакт;
– Имейл адрес.

Изисквана информация за юридическо лице, когато поръчката на стоки се извършва от фирма (и с цел издаване на фактура):
– Наименование на фирмата;
– Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ/ ЕИК/ идент.номер по ЗДДС;
– МОЛ;
– Точен адрес за доставка;
– Телефон за контакт;
– Имейл адрес.

Цели на обработка на личните данни

Хидрогео Системи ЕООД обработва личните Ви данни:
– За изпълнение на направената от Вас поръчка и респективно доставка на поръчаната стока на посочения от вас адрес;
– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти и оказване на съдействие при проблем или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
– Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша; страна;
– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна; отчетност;
– Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Достъп до Вашите данни

Хидрогео Системи ЕООД гарантира, че ще обработва и съхранява личните Ви данни при високо ниво на сигурност, както и че личните ви данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен случаите, когато данните се подават на куриерските служби за целите на доставка на поръчаната стоки,  и/или се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни, и/ или подизпълнители и партньори на Хидрогео Системи ЕООД, които се грижат за поддръжката на корпоративния ни уеб сайт и неговата оптимизация и реклама и за поддръжката на счетоводния ни софтуер. Хидрогео Системи ЕООД не продава лични данни на трети страни, със или без Ваше съгласие. Вашите данни са достояние единствено на нашата фирма – Хидрогео Системи ЕООД, официално регистрирана като оператор на лични данни.

Хидрогео Системи ЕООД обработва лични данни само на територията на България, но е възможно някой от нашите партньори да ползва чуждестранни сървъри или други външни доставчици на услуги.
Всички наши партньори, с които работим също имат личен ангажимент според новата европейска директива и приложимите законодателства, да Ви информират как обработват Вашите лични данни, както и да ги защитават в съответствие със съвременните регулации. Хидрогео Системи ЕООД работи само с надеждни партньори, които декларират че ще спазват законовите изисквания при обработка на лични данни.

Предоставените от Вас данни се обработват със следните срокове:
Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в нашия електронен магазин или до 5 години след подаване на поръчка без регистрация. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Право на достъп – по всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

Право на коригиране на неточни лични данни – имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да направите, като се обърнете към нас с писмено искане, и след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

– Отпадане на необходимостта от обработка;
– Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
– Незаконна обработка на данни;
– Законово задължение за изтриване.
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

Право на ограничаване на обработването, когато:
– се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
– при необходимост от данните, за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции
– е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
– предоставяме данните директно на Вас
– при искане от Ваша страна и при техническа възможност, данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.

Право да възразите срещу директния маркетинг – имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – Хидрогео Системи ЕООД не използва автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Малолетни и непълнолетни лица
Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Хидрогео Системи ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.